Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Jak jednat s policií – Správní řízení, zaprvé – díl 3.

V minulé kapitole jsme ozřejmili, jak neřešit přestupek na místě a nezaplatit policii pokutu. Nyní se podíváme na to, co se bude s vaším domnělým deliktem dít dále.

Policie vypracuje oznámeni o přestupku a předá je úřadu obce s rozšířenou pravomocí. To je dopravní nebo správní odbor městského úřadu nebo magistrátu příslušný k místu spáchání přestupku. Pokud je řidič z Aše a spáchal přestupek v Hodoníně, je proti němu vedeno přestupkové řízení v Hodoníně.

Je možné, že to správní orgán nebo policie sama zahodí. Pokud je kvalita policií předložených důkazů tristní nebo je celé obvinění absolutně na vodě, nezabývají se tím. Úřad má 60 dnů na to, aby se oznámením začal zaobírat. Tato lhůta je pouze pořádková a není s ní spojen žádný právní následek.

V tomto článku probereme úkony před zahájením správního řízení.

1. Příkazní řízení

U lehčích přestupků, kde je cílem především získat peníze na pokutě než někoho potrestat, buzerovat a šikanovat, úřad jako první krok řízení vydá příkaz. Příkazní řízení je zkrácenou formou přestupkového řízení (§ 87 zákona o přestupcích) a lze ho použít za následujících podmínek:

– není pochybností o tom, že se obviněný přestupku dopustil (samozřejmě z pohledu úřadu)

přestupek nebyl projednán v blokovém řízení na místě
Příkaz musí obsahovat výrok o vině, výměru sankce a odůvodnění stejně jako rozhodnutí o přestupku. Dále musí obsahovat poučení o možnosti podat odpor.

Zde je třeba si uvědomit následující skutečnosti:

– v příkazním řízení nelze uložit náhradu nákladů řízení

– sankce v následném správním řízení může být maximálně stejná nebo nižší než v příkazním řízení
– odporem se příkaz ruší. Pokud není včas podán odpor, příkaz nabyde právní moci a není opravný prostředek
Kdo má pochybnosti, že by ve správním řízení uspěl a nechce platit náklady řízení, zatímco s pokutou a s body se smířil, pak výhodným postupem může například být, že se po obdržení příkazu seznámí se spisem. To je ze zákona jeho nárok a protože se na příkazní řízení lze dívat jako na jeden z kroků řízení správního, měl by tomuto požadavku vyhovět. V kombinaci s odůvodněním příkazu si již je možné udělat celkem přesnou představu, co mají ti parchanti v ruce a jaká je pravděpodobnost, že to „ustojí“.

Pokud s příkazem nesouhlasíte, je třeba podat odpor do 15 dnů ode dne doručení příkazu. Odpor nemusí nijak odůvodněn. Odpor musí obsahovat číslo jednací, slovo „odpor“ a kdo jej podal.

Podle mého názoru není taktické odpor odůvodňovat. Neplyne z toho žádná výhoda, odpor je stejně platný, ať je odůvodněn nebo ne. Sdělování informací formou odůvodnění odporu vede k urychlení celého řízení, protože při ústním jednání bude mít správní orgán k dispozici strategii, na které stavíte obhajobu a začne na jejím rozbití pracovat s předstihem. Nač jim ukazovat karty.

Všechny úkony ve správním řízení maximálně prodlužujeme. Pokud je tedy nějaká lhůta 15 dnů, reagujeme na samém konci této lhůty.

2. Alternativní postup s podáním vysvětlení

spočívá v tom, že si úřad předvolá domnělého pachatele přestupku k podání vysvětlení. Ve skutečnosti ovšem má tento úkon většinou jen ten význam, že ho přimějí dostavit se osobně. Tam na místě jej budou přesvědčovat, aby převzal blok nebo na místě podepsal příkaz a budou ho strašit vyššími sankcemi a náklady řízení.

V případě předvolání k podání vysvětlení jste povinen se dostavit (třeba do Hodonína). Řidič, který je předmětem takového postupu, musí udělat dvě věci: odmítnout vypovídat a nepodepsat příkaz.

Tento postup je módní, zavádějící a matoucí, protože pro běžného občana je těžké rozlišit podání vysvětlení podle § 137 (tedy něco jako poskytnutí svědecké výpovědi proti sobě samotnému) a ústní jednání podle § 49, které má ale úplně jiný účel. V tomto případě doporučuji věnovat obrovskou pozornost to mu, co stojí na předvolání a co na místě podepisujete.

3. Alternativní postup s udavačským papírem

Tento úřednický workaround bude od 19.1.2013 nejspíš zcela nahrazen postupem podle § 125f zákona 361/2000 Sb., tedy „správní delikt provozovatele – fyzické osoby“. Uvádím jej jen pro úplnost, protože ca půl roku budou dobíhat kauzy zahájené podle staré legislativy.

Úřad pošle vlastníku vozidla papír, který se tváří jako výzva k podání vysvětlení podle § 137 spr.ř. nebo § 60 zákona o přestupcích. V textu je uvedeno, aby se vlastník dostavil k podání vysvětlení, nebo aby udal osobu, která jeho vozidlo řídila. Obvykle absentuje poučení o právu nepodat vysvětlení (protože by to pak lidi dělali).  Pokud se vlastník vozidla na výzvu dostaví sám, bude se opakovat postup podle bodu 2, tedy budou mu zkoušet vnutit blok, „aby to bylo nějak vyřešený“. Nasrat do krku.

Ve všech případech, kdy se správní orgán pokouší si zjednodušit práci a přimět nějak řidiče, aby platil pokutu bez zdlouhavých úkonů správního řízení, je nezbytné úřadu sdělit, že pokud disponuje podezřením, že se stal přestupek, aby jej projednal v řádném správním řízení v souladu se zákonem, a to včetně projednání a dokazování podle zákona.

Ať už tak nebo tak, zde už je správní řízení na spadnutí. Nyní ještě probereme pár věcí, které bude třeba vědět a znát pro takovou příležitost.

Nahlížení do spisu

Někdy se vyplácí zjistit, co ty buzeranti vlastně mají. K tomu je fajn nahlédnout do spisu. Spis jsou zpravidla papírové desky se skromným obsahem. Na začátku řízení obsahuje vše, co správnímu orgánu poslali policajti: hlášení o přestupku a nějaké „důkazy“, třeba fotky z radaru. Účastník řízení má právo do spisu nahlížet, a to v libovolné fázi řízení, a má právo činit si výpisy a kopie. Kopie je mu za úhradu povinen pořídit správní orgán, ale fotky z mobilu docela vyhovují.

Praktický postup je takový, že zavoláme úředníka a sdělíme mu, že chceme nahlédnout do spisu. Této žádosti zpravidla vyhoví a dohodne se na termínu.

Nahlížení do spisu upravuje § 38 správního řádu.

Doručování

Správní orgán doručuje

– do datové schránky

– pokud to nelze, poštou na adresu trvalého bydliště
– na požádání účastníka na adresu jinou (jiné bydliště vlastníka).
– do vlastních rukou doručuje předvolání a rozhodnutí
Doručování upravuje § 19 správního řádu.

Rozsudek NSS  8 As 31/2011-88: doručování do datových schránek, nemožnost uplatnit fikci doručení, pokud úřad nezákonně doručil. V tomto případě ovšem zástupce dopis nakonec převzal a mohl se s ním seznámit ještě před vydáním rozhodnutí.
Rozsudek 9 As 90/2010-58 – doručování do špatné datové schránky.

Nepřebírání písemností není funkční strategie, protože český demokratický právní řád obsahuje konstrukt zvaný „fikce doručení“. Fikce doručení znamená, že pokud si adresát zásilku nevyzuvedl ve lhůtě 10 dnů, písemnost se považuje za doručenou k poslednímu dny této lhůty. Tolik § 24 odst. (1).

Této fíčury lze využít v neprospěch řidiče, a to v kombinaci s jedním ustanovením § 19, které říká, že doručovat lze i na jinou adresu, pokud o to účastník požádá. Máme tady hustého účastníka, který klade odpor a poťouchlého úředníka. Účastník se často nezdržuje mimo své bydliště, například je z Moravy a pracuje v Praze, datovou schránku nemá. Na začátku řízení požádá správní orgán, aby mu doručoval do Prahy, a správní orgán tak verbálně přislíbí i činí. Až na jeden okamžik. Rozhodnutí pošle na Moravu. Proběhne lhůta na odvolání, rozhodnutí nabyde právní moci, system full win. Pokud totiž není dohoda o jiné adrese doručování uvedena ve spisu a je to jen na dohodě, správní orgán tím není vázán a kdykoli to s radostí popře.

Už se však moc nehovoří o tom, že existuje prostředek proti fikci doručení, pokud nastane, a dokonce velmi silný prostředek. Účastník má právo požádat o určení neplatnosti dourčení podle § 24 odst. (2),. a to za podmínek § 41 spr.ř. Sice se přesouvá důkazní břemeno na účastníka, který musí doložit, že nebyl doma (účet z hotelu, letenky, jízdenky, nějaký papír od známého, že jste bydlel u něj), ale úřad nemá jak takovou řádně doloženou žádost zamítnout.

Rozsudek 1 As 2/2010 – 80 – fikce doručení není podmíněna přítomností adresáta v místě doručování (je doma a nepřebíral), nastává i tehdy, když adresát není doma, ale má možnost žádat o zneplatnění doručení. S odkazem na tento judikát a zásadu předvídatelnosti lze správní orgány přimět, aby akceptovaly žádosti o navrácení v předchozí stav. V případě, že žádost byla podána, je v pořádku, má požadované náležitosti a správní orgán jí vyhoví, což by podle tohoto judikátu měl v podstatě automaticky, je nutné, aby správní orgán vydal usnesení.

6. Lhůty a počítání času

Všeobecně upravují §§ 39 a 49 správního řádu, pokud není jinde stanoveno jinak. Nejdůležitější dvojice lhůt:

– ústní jednání se nařizuje minimálně 5 dnů předem
– odvolání je třeba podat nejpozději 15 dnů od oznámení
Za povšimnutí stojí toto ustanovení (odst. (1)): Správní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků.

Správní orgán tudíž po vás může chtít, kromě ze zákona termínovaných úkonů jako je např. podání vysvětlení, ústní jednání, odvolání apod., abyste něco učinil ihned. Pokud se například máte vyslovit k podkladům pro vydání rozhodnutí, úředník bude chtít, abyste to udělal hned. Leda píču. Nechť stanoví lhůtu a pozor! – poznamená ji do spisu.

Počítání času upravuje srozumitelně § 40 správního řádu. Den, ve kterém byla písemnost doručena, se do lhůty nepočítá (odst. (1) pís. a)). Pokud konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Rozhoduje datum podání (pokud použijete podatelnu), vybavení datové věty (datová schránka) nebo datum, kdy byla zásilka podána poště, a to i v jiném státě.

7. Poradce a zmocněnec

Otázku zastupování jako takového probereme v příštím dílu. Každopádně, pokud jste pojištěni proti úřední buzeraci, máte nějakého smluvního právníka nebo firmu zabývající se přestupky, je třeba je zapojit nejpozději v okamžiku doručení příkazu. Po ústním jednání (dokonce zmeškaném) nebo bezprostředně před ním je to problematické.

Firmy, jejichž služby naši čtenáři úspěšně využili:
resenipokut.cz
neplattepokuty.cz (Bruna Agency)
Thomas Hofmeister

Každopádně, a to zejména v případě, že hodláte involvovat nezávislého poradce (kamarád, známý, někdo z internetu), bez poskytnutí spisu nebo jeho klíčových částí (příkaz s odůvodněním, policejní protokol, minimálně pozvánka k ústnímu jednání) nemůže nikdo poskytnout seriózní radu. Velmi se podivuji, když lidé shánějí fundované právní rady v internetových diskusích. To je poukázka na problém a na neúspěch.

Tolik tedy k přípravné fázi správního řízení. V dalším dílu si povíme, jak vypadá správní řízení.

Poselství nakonec. Správní řízení je něco jako baby verze soudu. Nelze popsat všechny alternativy, poskytnout tu nějaký obecný návod, jak na to. Neexistuje nějaký jeden konkrétní hint, kterým usmažíte správní orgán, k tomu je třeba skoro vždy série nějakých předem naplánovaných kroků. I advokáti si někdy berou jiné advokáty jako zmocněnce, protože nejsou dost cool v správním právu.

1. Trénujte. Najdetě si nějaký bagatelní přestupek a nechte ho proběhnout správním. Ano, stojí to čas a může to stát peníze, ale jsou to dobře vynaložené peníze a čas.
2. Sdílejte. O zkušenosti se podělte, i pokud jste uspěli, i pokud ne.
3. Pomáhejte ostatním. Získané dovednosti můžete zúročit sami v případě, že „o něco půjde“, nebo v kauzách vašich přátel a známých. A pokud přimějete správní orgán zatáhnout prdel, odložit to nebo to tichosti nechat prekludovat, je to taková sladká třešnička na dortu.
zdrojem je: článek zde
Jak jednat s policií – Správní řízení, zaprvé – díl 3.
Přesunout se na začátek